Remanent jako spis towarów w PKPiR

Przedsiębiorcy którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski zobowiązani są dokonywać okresowo spisu z natury – tzw. remanentu. Należy o tym poinformować Urząd Skarbowy – na 7 dni przed jego dokonaniem – nie informuje się o sporządzaniu remanentów na dzień 1-go stycznia i 31-go grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dokumentację remanentu należy przechowywać przez 5 lat czyli tyle samo ile dokumentację podatkową firmy.

Sporządzając remantent wyszczególniamy w nim następujce pozycje:

– materiały podstawowe – są to te materiały które są główną substancją gotowego wyrobu istanowią podstawową część składową wyrobu,
– materiały pomocnicze – są to te materiały które są używane w związku z działalnością gospodarczą,
– towary handlowe – one są zakupione w celu odsprzedaży i nie będą podlegać przekształceniu,
– półwyroby – są to wyroby własnej produkcji ale ich proces przerobu nie został całkowicie zakończony ,
– wyroby gotowe – finalnie wytworzone, skończone,
– braki – są to te wyroby które nie odpowiadają wymaganiom technicznym lub też uszkodzone częściowo towary handlowe,
– odpadki użytkowe

Remanent jest sporządzany na podstawie dwóch przesłanek:

1. dobrowolnie – może być sporządzony w dowolnym czasie np. na koniec miesiąca, może być stosowany np. do rozliczania zaliczek na podatek dochodowy lub do rozliczenia konkretnej osoby
2. obowiązkowo – przed zaprowadzeniem księgi tzw. remanent początkowy, na koniec każdego roku podatkowego, przy zmianie współnikówm przy likwidacji działalności.

Wszystkie pozycje – jeśli podatnikowi przysługiwało prawo obniżenia podstawy opodatkowania o podatek VAT – wykazujemy w kwotach netto. Jeśli takie prawo nie przysługiwało to pozycje wyceniamy według wartości brutto. Wyceny dokonuje się nie poźniej niż 14 dni od dnia sporządzenia remanentu. Wyceny dokonuje się w następujacy sposób :
– materiały i towary – wyceniamy według cen zakupu lub nabycia lub ceny rynkowej,
– wyroby gotowe, półwyroby, braki – wyceniamyę według kosztu wytworzenia,
– odpadki użytkowe – wyceniamy według szacunku.

Co ważne – w remanencie ujmujemy nie tylko te towary których jesteśmy właścicielami ale także towary obce które znajdują się w firmie.
W przypadku likwidacji firmy zobowiązani jesteśmy do przeprowadzenia remanentu likwidacyjnego – i powinno się o tym zawiadomić US w ciągu 7 dni przed sporządzeniem remanentu. Obejmuje on także wyposażenie ale nie obejmuje środków trwałych. Dochód z remanentu likwidacyjnego podlega ryczałtowemu opodatkowaniu w wysokości 10%.

Podatnik jest takżę zobowiązany do zapłaty podatku należnego VAT od remanentu likwidacyjnego – w przypadku jeśli przysługiwało mu prawo odliczenia VAT naliczonego. Dla celów podatku VAT remanent obejmuje także wyposażenie i środki trwałe.

Autor artykułu jest ksiegowym w łódzkim biurze rachunkowo-księgowym hah.pl